Polityka Prywatności

                                               POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO   www.magiaswiatel.pl


    1.   Administratorem Danych Osobowych Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: magiaswiatel.pl, zwanego dalej Sklepem internetowym, jest ARTEMODO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Choiny 9 C, Lublin 20-816, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie Lublin-Wchód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000827765, NIP: 7123399138, REGON: 38549470700000 zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych.
    2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail IOD: iod@artemodo.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Choiny 9 C, Lublin 20-816. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
    a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
    b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
    c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
    d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
    3.   W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
    a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy użytkownicy przekazują nam je za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszym Sklepie internetowym, a także w przypadku przekazania nam tych danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego,
    b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego, a także gdy użytkownik Sklepu przekaże nam go za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszym Sklepie internetowym. Numer telefonu przetwarzany jest w celu umożliwienia nam kontaktu z użytkownikiem w sprawie realizacji danego zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na inne, zadane pytanie,
    c) adres zamieszkania/korespondencyjny – dane te przetwarzamy w celu prawidłowej wysyłki zamówionych Produktów, jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów w naszym Sklepie,
    d) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy użytkownik przekaże go w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszym Sklepie, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym. Poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą, a także przekazujemy informacje związane z realizacją zawartej umowy. Ponadto jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie treści marketingowych i został subskrybentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do niego kilka razy w miesiącu informacje handlowe i marketingowe,
    e) adres IP urządzenia oraz potencjalne dane osobowe zawarte w plikach Cookies – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Ten typ danych jest również wykorzystywany w celach marketingowych i analitycznych, jeżeli zostanie na to wyrażona zgoda z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego,
    f) NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego,
    g) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez użytkowników naszego Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
    4.  Każda osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
    5. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
    a) dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu internetowego formularza zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie sfinalizowania określonej transakcji,
    b) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzana w momencie zrealizowania danej umowy,
    c) prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
    d) kierowanie treści marketingowych dotyczących Administratora oraz prowadzenie analityki strony internetowej w związku ze stosowaniem plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe przetwarzane są do zakończenia sesji lub usunięcia plików cookies przez użytkownika, wycofania zgody lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu,
    e) prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
    f) realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru,
    g) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
    h) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
    i) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
    6.  Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są użytkownicy, tj. osoby, których dane dotyczą.
    7. W przypadku występowania przycisku lub funkcji będącej łączem z zewnętrznym serwisem, aplikacją lub mediami społecznościowymi między Administratorem niniejszego Sklepu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku lub funkcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Sklepu internetowego to:
    a) Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Pixel) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
    b) Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. (wtyczka opineo.pl) z siedzibą pod adresem ul. Domaniewska 49, Warszawa 02-672.
    8.   Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd (Google Analytics, Google Ads, Google DoubleClick), Microsoft Ireland Operations Ltd. (Microsoft Clarity),  ZenDesk, Inc. (Zendesk Chat), Zoho Corporation B.V (ZOHO Mail). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych w obrębie EOG. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa lub jeśli jest to konieczne ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Zakres przekazywanych danych osobowych w tym zakresie odnosi się do wszelkich danych osobowych wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w pkt 5 niniejszej Polityki. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA (art. 45 ust. 1 RODO). Nasi podmioty-importerzy danych osobowych tj. Google LLC oraz Microsoft Corporation spełniające kryteria decyzji i uczestniczące w programie Ram Ochrony Danych, znajdują się na liście pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Podmioty Google Ireland Ltd., Zoho Corporation B.V oraz Microsoft Ireland Operations Ltd, mogą przekazywać dane do Państw trzecich, na podstawie przyjętych przez te podmioty Standardowych Klauzul Umownych.
    9.  Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie do przetwarzania danych osobowych w obowiązujących przepisach prawa (np. organy ścigania, ZUS, czy Urząd Skarbowy). Administrator udostępnia dane osobowe swoich klientów w szczególności: operatorom płatniczym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom podatkowym. Dane osobowe mogą być udostępnione do odpowiednich podmiotów wskazanych na liście: w celu realizacji zamówienia, wyłącznie po uprzednio pozyskanej zgodzie od użytkownika. Udostępnienie danych osobowych danemu podmiotowi zależy od przedmiotu zamówienia użytkownika.
    10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności  w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
    a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
    b) obsługującym CRM,
    c) dostawcom narzędzi analitycznych,
    d) dostawcom narzędzi chatu online,
    e) dostawcom narzędzi marketingowych,
    f) dostawcom towarów,
    g) dostawcom narzędzi księgowych,
    h) świadczącym usługi księgowe,
    i) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.  
    11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w  rozumieniu przepisów RODO.
    12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
    b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
    c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
    d) wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
    e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
    f) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
    g) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
    i) w przypadku podstawy prawnej, w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    j) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
    k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
    13. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
    14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
    15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: www.magiaswiatel.pl/polityka-plikow-cookies
    16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.